Vindstat.dk lukker pr 31/12/2024 med mindre der
kommer nye sponsorer.
Kontakt sales@emd.dk hvis I ønsker at anvende vindstat.dk i fremtiden.
Som muligt alternativ til vindstat.dk se vores nye emdenergyindex.com
OK! For nu vil jeg fortsætte
Vindstat.dk
EMD uses cookies to store your settings and statistics. If you continue, you accept our use of cookies.
X

Dokumentation af DanishEMD.wex – fil til import af vindmøller i WindPRO ver. Januar 2004.

PN 2004-01-29

Hvis man anvender WindPRO software til vindmølleberegninger i Danmark, er der godt nyt her. Man har i en årrække kunnet importere eksisterende møller i WindPRO fra en fil – en mulighed som både letter meget arbejde ved alle typer beregninger hvor kendskab til eksisterende møller i regionen er væsentlig – og samtidig giver det muligheder for analyser/beregninger på meget store mølleantal, som ellers ville være helt uoverskuelige at give sig i kast med. En meget vigtig detalje er at filen kobler til WindPRO’s vindmøllekatalog – så man får alle informationer om effektkurver, støjtal, udseende (til visuelle analyser) mv. med over.

Filen var tidligere baseret på vor egen database med data indrapporteret af mølleejerne. Nu er den primært baseret på Energistyrelsens stamdataregister, suppleret med information fra vor egen database. Dvs. at der nu er produktionsdata for SAMTLIGE møller der importeres, med enkelte undtagelser naturligvis. Tidligere var det kun omkring 35% af møllerne der havde produktionsdata - det er en markant forbedring der forøger værdien betydeligt. Samtidigt er møllekoordinaterne nu primært fra stamdata register og dermed generelt mere præcise. Der er dog stadig nogen elselskaber der ikke har fået målt korrekt op endnu.

Filen er en binær fil, der kræver licens, dvs. er et modul, der betales service afgift for. Her følger lidt information om de bearbejdninger der ligger bag filen.

Vindkorrigeret produktion

En væsentlig detalje er at møllernes vindkorrigerede produktioner ligger i filen. Så når man importerer i WindPRO, får man ud over mølleplacering og type også forventet langtidsproduktion. Dette gør data meget anvendelige til kontrolmølleberegninger, idet en WindPRO beregning automatisk sammenholder beregnet med faktisk produktion, og man kan straks se om en ny beregning i et område ser ud til at give fornuftige resultater. Hvis man justerer sin terrænvurdering på basis af kontrolmølleberegninger, er det naturligvis essentielt at de forventede langtidsproduktioner er korrekte. Derfor er der gjort en del ud af at få disse så præcise som muligt. Følgende er gjort:

Vindkorrigeret produktion er beregnet dels på basis af årsproduktioner 1998-2003 (6 år), dels de sidste 24 månedsproduktioner (jan-02 til dec-03). Beregningerne er baseret på de NYE vindindeks, som er etableret ud fra et større forudgående analysearbejde. Bl.a. er niveauet for vindenergien justeret ca. 3% op med udgangspunkt i 1998, så vindindeks for 1998 i gennemsnit er 104% mod tidligere 101%. Der er anvendt data for de 8 nye regioner for de enkelte møller.

Årsværdier for år hvor møllen er indkørt eller ophørt er udeladt. Tilsvarende for måneder.

Der kræves for ”godkendelse” mindst 3 år for årsværdiberegning og mindst 5 måneder for månedsberegning SAMT at antal måneder med data skal være <> 4 i 2002, hvilket udelukker de data, der i 2002 er baseret på kvartals data.

Findes både en måneds og års VKP vælges den STØRSTE af de to, da sandsynligheden for at det laveste tal er ”forkert” grundet udetid er størst. Dog er der også foretaget mere nuancerede evalueringer.

Der er manuelt sammenlignet med de ”gamle” VKP tal hvor vi har haft oplysninger fra mølleejernes indrapporteringer. Data er sorteret ud fra forskel, og der hvor der er klare misvisninger er rettet manuelt – dog kun i ganske få tilfælde er dette gjort. Her er ligeledes foretaget en ”intelligent” vurdering af om det er de måneds eller års baserede produktioner, der giver det mest retvisende resultat. Enkelte møller der falder udenfor ”normalområdet” er checket gennem opslag i VINDSTAT-PC program, rapport ”produktionsopfølgning”, hvilket generelt kan anbefales som supplement hvor man er i tvivl. Her ser man nemlig samtlige produktionsdata med godhed måned for måned og kan hurtigt afsløre eventuelle fejldata.

Kendte problemer: Der er tilfælde i Energistyrelsens register, hvor flere møller på samme elmåler blot indrapporterer sumproduktion divideret med mølleantal for hver mølle. Dette giver ikke betydelige fejl når det er en park med ens møller, men ved forskellige møllestørrelser får man betydelige fejl, som man dog bør opdage hvis man kontrolberegner alle møller i et område.

Kendte eksempler:
Nørrekær Enge (de to parkafsnit med hhv. 130 kW og 300 kW møller rapporterer sammen – er yderligere kompliceret af at det ikke gælder hele rapporteringsperioden)
Harboøre (nogle 95 kW og 150 kW Bonus møller rapporterer sammen) - der er yderligere eksempler

Endelig er data for møller der producerer mindre end 900 kWh/kW/år udeladt, da disse skønnes ”ubrugelige” grundet fejlagtige eller manglende data eller fordi møllen har været meget ude af drift. Det er da også typisk kun de helt gamle små møller.

Sammen med import af vindkorrigeret produktion, importeres også hvor mange måneder den er baseret på. Hvis det er årsværdier, er tallet 12 x antal anvendte år.

Mølletype, lidt statistik og om nedtagne møller

For at en mølle kan importeres i WindPRO på en måde, så WindPRO ved hvilken mølletype (og dermed effektkurve, støjtal mv.) der skal kobles til, skal WindPRO kende typebetegnelsen entydigt. Denne er importeret fra vor egen database for de møller, der har en kobling, dvs. hvor vi har fundet en entydig sammenhæng mellem stamdata registret og vor egen database. Der er fundet sammenhæng for hele 6688 møller (95%) af i alt 7063 møller. NB: Af de 7063 møller i stamdata ultimo 2003 er kun de 5389 eksisterende møller (76%). Man kan dog vælge også at importere ophørte møller da disse kan have værdi ved kontrolberegning af vindenergien i området. Her skal man dog være opmærksom på at hvis der er genopstillet nye i samme område, skal de nye og gamle kontrolberegnes separat – ellers går der kuk i parkvirkningsgraden.

Andre data felter

Der hvor navhøjde eller koordinater mangler i stamdata register, har vi suppleret op fra vor egen database hvor data har været til stede. Her er vore egne koordinater først omregnet fra ED50 til WGS84 Datum – Datum er dog uden betydning ved anvendelse fra WindPRO, da WindPRO 3 automatisk omregner til det Datum man arbejder i, blot skal alle møller i filen ligge i samme Datum.

For koordinaternes vedkommende er de åbenlyse fejl (uden for Danmarks grænser) rettet – det drejer sig typisk om forkert antal betydende cifre eller indtastningsfejl i Stamdata.

Fabrikant er i stamdata registret skrevet på mange forskellige måder – vi har gjort det ensartet, så et fabrikant navn kun optræder på én måde. Desuden har vi anvendt fabrikant navn fra vor egen database hvor denne er kendt, da vi stoler mere på at mølleejeren kender fabrikat end at Elselskabet kender det.

Figur 1 En lille test, som samtidig tester den beregnede vindkorrigerede produktion og dermed indirekte det nye vindindeks. Det ses at der ikke er markante regionale forskelle omkring hvor møller er beregnet for højt/for lavt, hvilket giver en tryghed omkring de nye regionale vindindeks. Der er dog en udtalt tendens til at kystområdeplaceringer producerer mere end beregnet – men det er mere et beregningsmodel anliggende. PS: Bornholm er ikke helt korrekt placeret her.